СОУ"Христо Смирненски" І  Учебни Материали І  Форум І  Е-Дневник | Профил на купувача
Училището е прозорец към света

Размер на текст:

Text Size: M L X

За нас

sou-obrochishte.comП о свидетелства на Никола Ставрев, начално училище в с.Теке е било организирано веднага след заселването през 1880г. На мястото на днешната поща в селото е имало малка едностайна къщичка. В нея през 1880г. започват да учат 12 деца на възраст от 8 до 15 години в така нареченото първо отделение. През 1881г. в първо отделение постъпват 8 ученика. Учебната година започвала на 1 септември с водосвет. Обучението в училището се води до 1913г., когато Южна Добруджа е дадена на румънците след междусъюзническата война. След това настъпват сериозни промени, но тъй като при изтеглянето си през 1940г. румънската администрация унищожава всички документи от периода на окупацията, отново сме принудени да се основаваме на свидетелски разкази. На 7 септември 1940г. камбаните тържествено възвестяват, че Южна Добруджа се връща към отечеството. Първият учител назначен в с. Теке след това е Пенчо П. Стоянов, родом от с. Кормянско, околия Севлиевска, с шестгодишен учителски стаж. Той встъпил в длъжност на 2 декември. След седмица започнали записванията на децата. Учебните занятия били открити на 11 декември. Следващата учебна 1941/42г. започва в много тревожно време. Войната и епидемията от детски паралич стават причина Министерството на просветата да затвори училищата. След това на 3 ноември учебните занятия започват отново, но войната става причина и за затварянето на училищата през януари 1944г. Учебната година завършва с утро и награди въз основа бележките получени от учениците през първия срок. През учебната 1959/60г. началното училище и прогимназията се сливат в едно основно училище. Закрити за прогимназиите в с.Рогачево и с.Църква. През учебната 1964/65г. се прави първата копка на новата постройка. Училището се открива най-тържествено през февруари 1966г. В новата сграда се преместват всички учители и ученици. Закриват се началните училища в с.Рогачево и с.Църква, децата посещават училището в с.Оброчище. За нуждите на децата от ромски произход се открива полуинтернат. Учениците от с.Оброчище се представят достойно във всички детски начинания, добра е дейността и в спортните секции. През всичките години на съществуване учителите и ръководствата на училището са полагали усилия да подобрят качеството на учебно-възпитателния процес. Най-голямото признание за учителския колектив са оценките, давани за него като цяло и за отделни учители при комплексните проверки, и голямата награда, която колективът получава през учебната 1984/85г. в чест на 24 май. През 1995г. училището отбелязва тържествено своя 115 годишен юбилей. От учебната 1995/96г. по решение на Министерството на образованието и науката (МОН) училището се преобразува в Средно общообразователно, а от 2001/02г. вече е с професионална насоченост. Разкрита е паралелка с 4 годишен курс на обучение по професията „Кулинар” и специалност „Сервитьор-готвач”. От 2009/10г. ще бъде разкрита и паралелка „Икономист-информатик”. Особено вълнуващи и емоционални са общоучилищните пролетни празници, провеждани в курорта ”Албена”. Годините минават. Учителският колектив малко или много е променял своя състав, но всеки, работил в него , е оставил частица от живота си, от труда си, от сърцето си. Мисията на СОУ “Христо Смирненски” е да насърчава и създава мислещи, отговорни и балансирани млади хора, отдадени на страстта си към ученето и вдъхновени от предизвикателствата на постоянно променящия се глобален свят. СОУ “Христо Смирненски” създава подкрепяща и толерантна среда и учебни програми, които дават възможност на всички ученици и преподаватели да развиват своя потенциал и да изявяват своята индивидуалност и откривателски дух. Тази среда е широко отворена към ценностите и традициите на различните култури, като по този начин възпитава нашите ученици в активно отношение, разбиране и уважение към другите.

sou-obrochishteНашите цели: 
1. Съхраняване и доразвиване на уменията за учене и на любовта към знанието, творчеството и откривателството Училището развива у възпитаниците си особена чувствителност, която им помага да възприемат и разбират пълноценно обкръжаващия ги свят, природата, науките, технологиите и актуалните обществени отношения с тяхната предистория. Всяко дете ходи задължително 1 година на детска градина и 8 години на училище, като има гарантиран достъп и място в общо (не „частно” или „смесено”) учебно заведение. Училището трябва да запазва и стимулира естествения детски интерес към творчеството, опознаването на себе си, живота и света, и желанието за придобиване на повече знания, включително и извън пределите на формалното образование.
2.Развиване на умения за анализиране, размисъл, аргументиране и водене на продуктивен диалог Училището помага на възпитаниците си да мислят творчески, логично и самостоятелно, да се аргументират ясно и точно, да поемат отговорност и взимат индивидуални и колективни решения, да разбират естеството и градивната роля на промяната. Освен това училището стимулира у възпитаниците си гъвкаво мислене и умения за участие в искрен продуктивен диалог.
3.Постигане на езикова и математическа грамотност и придобиване на практически и технически умения Училището помага на учениците си да придобият солидни умения за четене, писане, говорене и боравене с математически операции. То създава условия за развиване на широк кръг от практически и технически умения, както и на способности за пълноценно междуличностно общуване.
4.Стимулиране на осъзнаването на фундаменталната важност на здравословното хранене и живот Училището помага на учениците си да осъзнаят важността на здравето и добрата физическа форма, да разбират същно.стта и произхода на болестите, да разпознават ползите от здравословното хранене и повишената физическа активност.
5.Развиване на естетическа и културна чувствителност Училището окуражава пълното изразяване на детския творчески порив и развиването на фино естетическо чувство, стимулира широтата на възприятията с цел повишаване на чувствителността, правеща възможно изпитването на възхищение и наслада от свои и чужди културни постижения.
6.Развиване на личностни и нравствени качества Училището допринася за пълноценното личностно израстване на своите възпитаници. То им помага да развиват етично и отговорно поведение и ги подготвя за физически, емоционален и духовен преход към зрелостта.
7.Развиване на социална, политическа и гражданска активност Училището помага на учениците си да осмислят и разбират обществото, в което живеят, да осъзнават ролята си за състоянието на семейството си, на мястото, където живеят, на обществото и на света, да бъдат толерантни и отговорни във взаимоотношенията си с другите, да умеят да взимат обосновани решения, касаещи собственото им бъдеще, и да поемат отговорност за тях.
8.Задоволяване на индивидуалните нужди на децата Училището помага на всичките си ученици без изключение да развиват възможно най-пълно своя потенциал както в научните, така и в ненаучните сфери (като изкуство, спорт и човешки взаимоотношения) независимо от разликите в индивидуалните възможности. Следователно се грижи в еднаква степен за развитието на децата с недъзи и на децата с особени дарби.
9.Поощряване на разнообразие от образователни методи Централната и местната власт поощряват постигането на Целите по разнообразни пътища и с различни методи, осигурявайки на всеки от тях достатъчно ресурси.
10.Предоставяне на възможност за достъп до средно образование Достъпът до средно образование е осигурен на всеки желаещ, независимо от финансовите възможности на семейството му. Разноските за образование трябва да са приемливи и съобразени със семейните доходи. За целта се прилагат механизми за облекчаване на всички разноски, останали за сметка на родителите на средношколците. Училището създава всички предпоставки, необходими за по-нататъшно развитие на уменията и знанията на младите хора, като гарантира достатъчно добра подготовка за преминаване от една образователна степен в другa. Местата в средните училища са достатъчни, за да могат да поемат желаещите да продължат образованието си и след 8-и клас
11.Гарантиране на съразмерност между разходите за образование и възможностите на родителите Всички образователни структури и институции осигуряват цялата необходима информация, за да могат родители и ученици да направят най-подходящия за тях образователен избор. Информацията се отнася както за обективните умения на децата, предлаганата гама от образователни услуги и методите за оценяване на постиженията, така и за състоянието на училищното управление на всички нива. Достъпът до средно образование е осигурен на всеки желаещ, независимо от финансовите възможности на семейството му. Разноските за образование трябва да са приемливи и съобразени със семейните доходи. За целта се прилагат механизми за облекчаване на всички разноски, останали за сметка на родителите на средношколците.
12. Осигуряване на качествена информация за родителите и гарантиране на прозрачност на училищното управление Всички образователни структури и институции осигуряват цялата необходима информация, за да могат родители и ученици да направят най-подходящия за тях образователен избор. Информацията се отнася както за обективните умения на децата, предлаганата гама от образователни услуги и методите за оценяване на постиженията, така и за състоянието на училищното управление на всички нива.
13.Постигане на динамичен баланс между нуждите и интересите в „екосистемата училище” Всички участници в училищния живот, включително обслужваните от училището общности, постоянно търсят равновесието на интересите помежду им, с което да гарантират висока мотивация, хигиена* и ведрина в училище.
14.Осигуряване на гъвкавост на образователните структури и отчитане на гледищата на обществото Училището и местното управление поощряват и поддържат диалога за функционирането и намирането на оптималните размери на местните образователни структури според нуждите и демографските дадености на територията.

.....................................
..................................... ..................................... ..................................... .....................................
 • Новини
 • ..................................... .

  Контакти

  с. Оброчище 9630
  ул. "Мусала" № 1
  тел.: 0579/6 70 91
  факс: 0579/6 70 91
  e-mail: smirnenski_1923@abv.bg

  Приемно време:
  Сряда: 11.00 – 12.00 часа
  Четвъртък: 13.00 – 14.00 часа
   

  Създадено от Деси Жекова | 2013