СОУ"Христо Смирненски" І  Учебни Материали І  Форум І  Е-Дневник | Профил на купувача
Училището е прозорец към света

Размер на текст:

Text Size: M L X


Права и задължения на учениците

I. Ученикът има следните права

1. Да избира училището, профила или професията и специалността от професията както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми.
2. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина-при постъпването му в училище, в началото на всеки срок, както и при поискване;
3. Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите желания, способности и потребности;
4. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава закрила при накърняване на правата и достойнството му;
5. Да се ползва от формите за насърчаване на редовния достъп до образование;
6. Да ползва безплатно училищната материално-техничаска база по ред, установен от директора на училището, в учебно и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си;
7. Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо съмоуправление;
8. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната и извънучебната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;
9. Да дава мнения и препоръки по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
10. Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси.
11. Ученикът може да отсъства от училище по умажителни причини с следните случай:
11.1 при предоставяне на чедицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува.Ученици, участващи в спортни и други състезания, заради които се налага отсъствие от учебни занятия, могат да се освобождават само от директора след предоставяне на документ, удостоверяващ участиетоим в горните мероприятия.
11.2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родитела.
11.3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището, въз основа на молба от родителя.

II.Ученикът има следните задължения:

1. Да съхранява авторитета на училището и допринася за добрите му традиции;
2. Да не отсъства от учебни часове без уважителна причина;
3. Да се явява в училище в облекло и вид, съответстващ на положението му на ученик и добрите нрави;
4. Да уважава и не накърнява честта и достойнството на другите както и да не прилага физическо и психическо насилие;
5. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребава наркотични вещества и алкохол;
6. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешението на учителя;
7. Да не пречи на учителя при и по повод на изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебни часове;
8. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; забранено е на ученика да носи в училище ножове, спрейове, фунийки с топлийки, бухалки и др;
9. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището. При доказана вина виновникът поема разходите по ремонта и щетите. При недоказване на причинителя на щетата класът плаща разходите солидарно.
10. Да носи ученическата си книжка в училище и да я предоставя при поискване от учителя или директора;
11. Да спазва установения вътрешен ред в училището, отразен в настоящия Правилник.
12. Да идва в училище 15 минути преди началото на занятията.
13. Да участва активно в учебния процес, редовно и добросъвестно да изпълнява домашните си работи;
14. Да носи необходимите материали за часовете по домашна техника и икономика, чертожни инструменти и други, както и нужния спортен екип по физическа култура и спорт;
15. Да опазва училищното имущество, да съхранява личните си и на съучениците си вещи. При повреда или изгубване на училищна собственост да възстановават щетите в същия вид и да извършват ремонт на повреденото от тях;
16. Да се движи спокойно без излишен шум по коридорите, стълбището и двора. След биенето на първия звънец, да заеме местата си в кабинетите и класните стаи и да се подготви за час;
17. Да не закъснява за часовете. При закъснение за учебен час ученикът получава една трета неизвинено отсъствие. При направени три закъснения за учебен час те се равняват на 1 неизвинено отсъствие.
18. При отсъствие по болест ученикът е задължен в двудневен срок след явяване в училище да представи медицинска бележка от личен лекар. Медицинските бележки да бъдат преподписани от родителя на ученика.

.....................................
..................................... ..................................... ..................................... .....................................
 • Новини
 • ..................................... .

  Контакти

  с. Оброчище 9630
  ул. "Мусала" № 1
  тел.: 0579/6 70 91
  факс: 0579/6 70 91
  e-mail: smirnenski_1923@abv.bg

  Приемно време:
  Сряда: 11.00 – 12.00 часа
  Четвъртък: 13.00 – 14.00 часа
   

  Създадено от Деси Жекова | 2013